אין מוצרים בסל הקניות שלך

הרשמה לחדשות ועדכונים

x

כוונות ברכו את השם המבורך

יום חמישי 06 אוגוסט 2015

הנשמה אינה נכנסת להתישב בגוף האדם עד שיענה "ברוך
ה' המבורך לעולם ועד", לכן יש בו חמש תיבות כנגד חמש שמות של
נרנח"י שיש לנשמה ולכן צריך לחזר אחר עשרה כדי שיאמרו ברכו ויענה
אחריהם להשלמת נפשו, ואם הוא אנוס ומתפלל ביחיד יאמר ברייתא דרבי
עקיבא לפני "עלינו לשבח". ואפילו באונס גדול לא יאמר הברייתא כאן אלא
יאמר אותה קודם עלינו לשבח. (כה"ח נ"ז, ג).


עבודת הקודש: פתח ר' יהודה ואמר רפאות תהי לשריך ושיקוי לעצמותיך
התורה היא רפואה לגוף ולעצמות בעולם הזה ובעולם הבא דאמר
רבי נהוראי אמר רבי נחמיה בק"ש רמ"ח תיבות כמנין אבריו של האדם
והקורא ק"ש כתיקונה כל אבר נוטל תיבה אחת ומתרפא בו וזה שכתוב (משלי
ג' ח') רפואות תהי לשרך וכו' ומקשה והלא בק"ש אין שם אלא רמ"ה תיבות
וכו' מאי תקנתיה, תיקונו שיהא ש"ץ חוזר ג' תיבות "ה' אלהיכם אמת" כדי
להשלים רמ"ח תיבות על הקהל וכל האומר ק"ש שלא עם הציבור אינו
משלים איבריו מפני שחסרו לו ג' תיבות שהשליח ציבור חוזר וכו'. (עיין מדרש
הנעלם זהר חדש רות צ"ה)

השאר תגובה