אין מוצרים בסל הקניות שלך

הרשמה לחדשות ועדכונים

x

כוונות י"ג מידות ד"ויעבור" לימות החול לסליחות לר"ה

יום חמישי 06 אוגוסט 2015

הנה ענין הסליחות בחודש אלול ועשי"ת הוא ענין גדול ונשגב וידוע
הדבר שרבינו האריז"ל לרוב השגתו לא נמנע מלאמרו עם הציבור וכן
מצינו למו"ר מרן הרש"ש זיע"א דכתב בהקדמות לסליחות וזה לשון
קודשו: "נכון לומר הסליחות באשמורת הבוקר אחר שעשה תיקון חצות
שכבר עבר חצות לילה מילה במילה עם הציבור". והנה בשער הכוונות לא
האריך בסוד הסליחות ע"פ הסוד אולם בשער רוח הקודש לרבנו האריז"ל
שם כתב: "בחודש אלול נפתחים י"ג מקורות של הי"ג תיקוני דיקנא".
וידוע שי"ג תיקוני דיקנא נרמזו בי"ג מידות ד"ויעבור" וע"י אמירת סליחות
וי"ג מידות ד"ויעבור" בחודש זה מעוררים הרחמים והוא עת רצון שיסולח
לו על כל עוונותיו. ומצינו ענין חשיבות התשליך ביום ראש השנה
באמירת פסוקים "מי אל כמוך וכו', תתן אמת ליעקב" וכו', שבסוף מיכה
המורשתי, דאלו הם בחינת י"ג תיקוני דיקנא עלאה דאריך אנפין. ועוד
אנו רואים עוצם וחשיבות אמירת "ויעבור" לעורר הרחמים ולסליחת
עוון, בזה שראו רז"ל לסדר לנו ביום הכיפורים לומר כ"ו פעמים "ויעבור"
כמנין מספר הוי"ה. ובראותנו חשיבות ועוצם מעלת אמירת הי"ג מידות
ד"ויעבור" ראינו לנכון לעורר את הציבור לחשיבות אמירת הי"ג מידות
בכוונה שאמירתם ואמירת הי"ב אלפא ביתא הנאמרים בסליחות שהם
כנגד הי"ב פרצופים דאצילות שהם עיקר התיקון ע"פ הסוד.
סדר תשליך עם כוונות מ"שער הכוונות" לרבנו האריז"ל וכן
כתב לעשות רבנו יוסף חיים ב"לשון חכמים" חלק ב' סימן ד'.
עבודת הקודש: בענין התשליך ביום ראש השנה, כתב רבינו זצ"ל בשער
הכוונות (דף צ ע"ב), וזה לשונו: ענין המנהג שנהגו האשכנזים לילך ביום
ראשון של ראש השנה אחר תפילת המנחה, מעט קודם שקיעת החמה,
אצל הים הגדול או אצל מעיין או באר מים חיים, וקורין אותו "תשליך".
הנה הוא מנהג יפה, ויותר טוב הוא אם יהיה מחוץ לעיר. ויעמוד על שפת
הים, או על שפת הבאר או המעיין, ויקרא שם שלש פעמים פסוקים של
"מי אל כמוך וכו', תתן אמת ליעקב" וכו', שבסוף מיכה המורשתי, דאלו
הם בחינת י"ג תיקוני דיקנא עלאה דאריך אנפין. וצריך שתכוין בפירוש
המילות איך נרמזים בהם מספר הי"ג, תיקוני דיקנא כנודע והיכן הוא
מקום כל תיקון ותיקון, באיזה מקום מן הפנים העליונים דאריך אנפין,
על דרך שנתבארו אצלינו בענין "ויעבור" וי"ג מדות דתפילת שחרית
דחול וכו'.
וכשתאמר "ותשליך במצולות ים כל חטאותם" תכוין שיושלכו כל
חטאיך ועוונותיך, וגם המקטרג העליון יושלך במצולות ים העליון, כי
לסיבה זו הוצרך לאומרו על הים או על מים חיים, אבל צריך שתכוין
לכוונה שביארנו בדרוש י"ג מידות וכו'.
ודע כי שורש כל הדינין והגבורות, הם שני שמות: אלהים אדני, כי גם
הגבורות הם שתי בחינות זכרים ונקבות, והזכרים הם אותיות מנצפ"ך,
והם שם אלהים, והנקבות הם שכ"ה דנים הם בגמטריא נערה, והם ה'
פעמים שם אדני וכו'. והנה, אלו הם השרשים של מצולות הדינין, ואלו
הם סוד התיקון התשיעי של י"ג תיקוני דיקנא הנרמז במילת "לאלפים",
כמבואר בכוונת ויעבור וי"ג מידות של רחמים וכו'. והם סוד אותם
השערות העומדים באמצע, בין תיקון השמיני אל תיקון הי"ג הנקרא
מזלא עילאה ותתא', והם נקראים "מצולות ים" העליונים בסוד הי"ג
מידות שהזכיר מיכה המורשתי "ותשליך במצולות ים כל חטאתם".
והנה, שני שמות אלו של אלהים ואדנ"י עם האותיות והכולל, הם מספר
קס"א, ומקורם ושרשם הוא שם אהי"ה במלוי ההי"ן שהוא מספר קנ"א,
ועם עשר אותיותיו עולה מספר קס"א כמנין שני שמות הנזכרים. גם מלת
"לאלפים" הוא מספר קס"א. גם נקרא זה התיקון התשיעי "לאלפים", על
שם שלשה שמות הנזכרים המתחילים באות אל"ף, והם אהי"ה אלהים
אדני, וזהו מלת "לאלפים". וענין מה שצריך לכוין הוא; להמשיך מן מזל
העליון תיקון השמיני הנקרא "נוצר חסד", שהוא שם הוי"ה במלוי יודי"ן,
שהוא בגימ' חסד כמנין ע"ב, וממנו תמשיך ותשפיע הארה אל תיקון
התשיעי הנקרא "לאלפים", שהוא שם אהי"ה במלוי ההי"ן. אשר הוא
בגימ' קנ"א, ועם עשר אותיותיו הוא קס"א כמנין "לאלפים". ואז תכוין
להמתיק עם זה את שני שמות אלהים אדנ"י הנקראים "מצולות ים"
כנזכר. והם גם כן בגימ' "לאלפים", ועל ידי כן "ותשליך במצולות ים כל
חטאתם" שהוא התיקון התשיעי גם כן של "מי אל כמוך" כנ"ל. ואז אותם
החטאות שחטא האדם ועשה אותם מעשה ממש, כנודע מה שאמרו רז"ל
(אבות ד, יא) "כל העובר עבירה אחת, קנה לו קטיגור אחד". כי ממש
נבראים מלאכים רעים וקטגורים על ידי אותם החטאות, כנודע. ואלו
הקטגורים הנקראים "חטאתם", יורדים ונשלכים במצולות ים דס"מ ונחש,
ואינם עולים משם, לפי שכבר נמתק שרשם שהם שני שמות אלהים
אדנ"י, ואינם משפיעים בהם.
ונודע, כי מוכרח הוא שבאותם הקטגורים יתערבו עמהם ניצוצות
הקדושה, בסוד תערובת טוב ברע בכח החטא שחוטא האדם. ולכן
בהגיעך אל תיקון הי"ג שהוא "ונקה", אשר הוא שם של אהי"ה במילוי
יודי"ן כנ"ל, בסוד י"ג מידות של ויעבור וגם הוא עולה בגימ' קס"א אז
תכוין להעלות אותם הניצוצות של קדושה ולבררם ולנקותם ולהוציאם
משם ע"י שם זה של אהי"ה דיודין וזהו מלת "ונקה" לשון ניקוי, ותמיד
יהיו בין עיניך סדר השמות האלו, ובפרט בעת שתעסוק בתורה, תכוונם
תמיד במחשבתך אם תראה שהיצר הרע מתגרה בך, ובפרט אם אדם
עושה תיקון שז"ל, שהוא תיקון טיפות ניצוצות הקדושה שנשפעו ונתערבו
בקליפות, כי אז החיצונים מתגרים באדם מאד עכ"ד יע"ש.

 

השאר תגובה