אין מוצרים בסל הקניות שלך

הרשמה לחדשות ועדכונים

x

כוונות סדר שולחן שבת ובציעת הפת

יום חמישי 06 אוגוסט 2015

צריך לסדר בשולחן שתים עשר ככרות בכל סעודה משלש
סעודות ולבצוע על שתי ככרות שלמות. ואם לא נמצא לך שתים
עשרה ככרות תסדר ארבע. ותסדרם על השולחן ששה לחמים בצד ימין
וששה בצד שמאל שלשה על גבי שלשה כעין סגול כזה:.
בארבע ככרות האמצעים תכוין שהם כנגד ארבע אותיות הוי"ה ברוך הוא
בשתים העליונות תכוין: הימינית כנגד אות י' והשמאלית כנגד אות ו' וב'
התחתונות כנגד אות ה' ראשונה ואות ה' אחרונה דשם הוי"ה.
תניח ידיך הימינית על ככר ימין ושמאלך על ככר השמאלי ותכוין להשפיע
מכל עשר הספירות אל המלכות הנקראת לחם. ובמילת המוציא תדגיש
ה' דהמוציא ותגביה ב' הלחמים בידיך כאשר ב' שולי הלחמים (תחתית הלחם)
יהיו דבוקים זה בזה וב' פנים משני הצדדים מימין ומשמאל ואז יתראו כאילו
השני לחמים נעשו לחם אחד כדמיון לחם הפנים שבמקדש. ובעוד שתי
הלחמים שבידך מונחים כנגד שתי הלחמים התחתונים י' כנגד ה' ראשונה
ואות ו' כנגד ה' אחרונה דהוי"ה תבצע מהלחם הימיני כזית ותאכלנו ותכוין
בו כנגד אות י' דהוי"ה ואח"כ תבצע בציעה ב' שיעור כביצה ותכוין בו כנגד
אות י' דאדנ"י ותתן לאשתך ותכוין אז לשילוב הוי"ה אדני כזה יאהדונהי
ואח"כ תתן לשאר המסובין. ותזהר בעת שתבצע את הכזית שלך וכביצה
של אשתך שלא תשמיט
ככר השני אלא תבצע בעודו מחובר בידך עם אותו ככר שאתה בוצע

עבודת הקודש: אחר שתבצע מין הלחם צריך לטבל פרוסת המוציא במלח.
ותכוין כי לחם ומלח אותיות שוות והלחם רומז אל ג' הויו"ת שהם
גימ' לחם והוא סוד החסדים שביסוד ומלח הוא ג' הויו"ת של הגבורות
שביסוד הנמתקות. ותכוין ע"י הטיבול למתק ג' גבורות ע"י החסדים כי מלח
הוא קצת מרירות ודין. ובסידור הרש"ש כתב והוא כנגד הקלי' המסתלקת
מעל השולחן ע"י הטיבול. ובאור צדיקים כתב כי יש בנתינת מלח על השולחן
תיקון לנפש ועוד כתב שהמלח הוא להוציא בירורין מן הדומם. ואם אין לו
מלח נראה שיטבל פרוסת המוציא בלחם עצמו ג' פעמים ויכוין בכל טיבול
למתק גבורה אחת ע"י החסדים. (שער המצות דף מ' ע"ב ובכה"ח סימן קס"ז סי"ק
ל"ה,ל"ו,ל"ז.)

השאר תגובה