אין מוצרים בסל הקניות שלך

הרשמה לחדשות ועדכונים

x

כוונת הקדיש

יום חמישי 06 אוגוסט 2015

באמרו שבח הגדול והקדוש הזה בלשון תרגום יכוין להכניע
החיצונים ולבטלם לברר ולהעלות מתוכם את י"א מיני קדושה המחיה
אותם. ויכוין להעלות אותיות ו"ה (הרומזים אל זו"ן) ולחברם לאותיות י"ה
(שהם סוד או"א) ונעשה יהו"ה גדול. וזהו "יתגדל ויתקדש שמיה רבא" כי נגדל
ועלה אל הקדושה הנקרא י"ה. והענין הוא כי מב' אותיות ו"ה נמשכת הארה
ומזון לקלי' להיות שורשם משם בסוד מיתת המלכים. וזהוא הטעם שאין
אחיזה לקלי' בשני אותיות י"ה הראשונים שהם או"א וזה סוד מה שאמרו
רז"ל כי בזמן הגלות אין השם שלם ואין הכסא שלם ואינו נקרא אלא בשם
י"ה כמ"ש כי יד על כס י"ה. עוד מבואר כי רוחניות הקלי הם י"א סממני
הקטרת הנמשך להם מב' אותיות ו"ה. והנה כונת הקדיש הוא לסלק ולהסיר
מהם אותו הרוחניות שהם י"א סממנים וזה נעשה ע"י העלאת ב' אותיות
ו"ה עד י"ה וע"י כן יהיה השם גדול ושלם כי בעוד שהאותיות אלו נפרדות
זו מזו ח"ו אין השם שלם וגדול ולכן יתגדל שמו של י"ה ויעשה רבא. ולכן
יש י"א אותיות בב' תיבות יתגדל ויתקדש להורות על אותיות ו"ה שהם גימ'
י"א שיעלו עד אותיות י"ה ויהיו שם אחד גדול ושלם ואז בעלותם שם לא
יהיה כח בקלי' לעלות עד שני אותיות י"ה. עוד ירצה לרמוז על ניצוץ א'
של קדושה שיש בתוך הקלי' להחיותם וכונתנו לסלקו משם כדי להכניע
הקליפות וזהו "יתגדל" ר"ל ירום ויתגדל ויסתלק ניצוץ החיות שבתוכן ויכנס
למעלה ויתחבר עם הקדושה וזהו "ויתקדש". (שער הכוונות דף ט"ו ע"ג)
עיקר כונת זה השבח, הוא שיתאצל וישפע תוספת ברכה ושפעת אור עליון
לכל הד' עולמות אצילות בריאה יצירה עשיה וזהו "יהא שמיה רבא
מברך", הינו, שיתאצל ברכה ותוספת קדושה ממנו יתברך שמו עד "לעלם"
הוא עולם האצילות ומשם "לעלמי" הם ב' עולמות בריאה יצירה, ומשם
"לעלמיא" הוא עולם העשיה והם שרש הד' דרגין של האדם שרש הנשמה
והנר"ן. (נפש החיים שער א' פרק כ')
כשמכוין האדם בקדושת מחשבתו באמירת זה השבח לעורר ולהשפיע על
ידו תוספת קדושה וברכה על שרש נשמתו, ומשם על נשמתו ורוחו
ונפשו, גורם בזה להתם ולכלה כל עון וחטא אשר חטא באיזה בחינה מאלו
הג', והיו כלא היו, וזה כל עיקר התשובה האמתית ולכן אמרו חז"ל "כל
העונה 'אמן יהא שמיה רבא מבורך' בכל כחו קורעים גזר דינו, ואפילו יש
בו שמץ של עבודה זרה מוחלים לו".

השאר תגובה