אין מוצרים בסל הקניות שלך

הרשמה לחדשות ועדכונים

x

כוונת עשרת הדיברות בקריאת שמע

יום חמישי 06 אוגוסט 2015

אמרו בירושלמי מפני מה קורין שתי פרשיות הללו בכל יום
וכו'. רבי לוי אמר מפני שעשרת הדברות כלולין בהן. והתוס' (ברכות
דף י"ב ע"ב ד"ה בקשו) "איתא בירושלמי דאותן ג' פרשיות שתקנו בק"ש לפי
שבהן עשרת הדיברות ועיין בו ותמצא הכל". ופרשת משפטים (שמות כד יב)
"ויאמר ה' אל משה עלה אלי ההרה ואתנה לך את לוחות האבן והתורה
והמצוה אשר כתבתי להורותם". מפרש רש"י: "כל תרי"ג מצוות בכלל עשרת
הדיברות הן. ואיתא בזוהר הקדוש "כד אתא ר' שמעון אמר - הא ודאי
פרשתא דק"ש רמיזא ביה עשר אמרין (עשרת הדיברות) כמה דאוקמוה והכי
הוא ודאי. והיו הדברים האלה. כללא דעשר אמירן אינון. ובגין כך עשר
פיקודין אית הכא וכו'. זכאה חולקיה דמאן דאשלים ליה בכל יומא תרי
זימניה דהא אתקדש בפומיה שמא קדישא כדקא יאות" עכ"ל (פר' ואתחנן דף
רס"ח ע"א). וכן סדרו בסדור מר"ן הרש"ש זי"ע ויכוין בק"ש ובג' הפרשיות לקבל
עליו לקיים את עשרת הדברות.

השאר תגובה