אין מוצרים בסל הקניות שלך

הרשמה לחדשות ועדכונים

x

עבודת הקודש כוונת בין המצרים

יום חמישי 06 אוגוסט 2015

צריך לכוין כוונות אלו בעמידה בכל הימים ההם. הנה בברכת אבות באותה
ההויה הא' תכוין שתאיר זו ההוי"ה אל תמורתה היוצאת בחילוף
אותיות שלפניה והיא טדה"ד ובהוי"ה של "אתה גיבור" תכוין שתאיר הוי"ה
זו אל תמורתה היוצאת בחילוף אותיות שלאחריו והיא כוז"ו ובהוי"ה ג'
שב"אתה קדוש" תכוין שתאיר זו ההוי"ה אל תמורתה בא"ב דא"ת ב"ש והיא
מצפ"ץ והנה ג' שמות הנזכרים טדה"ד, כוז"ו ומצפ"ץ הם בגימ' שי"ן עם
הכולל. (שעה"כ דף פט ע"ג)
צריך שתדע לכוין לשם הוי"ה שזוקף לאדנות ומי שלא מכוין בו עליו נאמר
בתיקונים נתנני ה' ביד לא אוכל קום (תיקון יח דף לה) ואם כוין עליו נאמר
אז תקרא וה' יענה "אז" גימ' ח' כמנין ח' אותיות שבשני שמות הוי"ה אדנ"י
ופירוש: בכריעה ראשונה יכוין שיו"ד דהוי"ה מאיר (מעולם האצילות) לאות
א' דאדנ"י (שבעולם הבריאה) כדי לזקוף אותו ובזקיפה יכוין שא' דאדנ"י עולה
לגבי יו"ד דהוי"ה וכן יכוין בשאר. (כף החיים סימן קיג אות ב'.)
כתב רבנו האריז"ל כי הנה לפעמים האדם מבטל מצות התפילה בשוגג או
במזיד ועל ידי כן פוגם באות ה' אחרונה דהוי"ה וכדי לתקן פגם זה
צריך האדם לכוין כוונת יחוד התפלה אחר שיאמר פסוק "אדנ"י שפתי
תפתח" (שעה"כ דרוש הציצית דף ז')

השאר תגובה