אין מוצרים בסל הקניות שלך

הרשמה לחדשות ועדכונים

x

עוד בעניין הקדיש

יום חמישי 06 אוגוסט 2015

עיקר כונת זה השבח, הוא שיתאצל וישפע תוספת ברכה
ושפעת אור עליון לכל הד' עולמות אצילות בריאה יצירה עשיה וזהו
יהא שמיה רבא מברך, הינו, שיתאצל ברכה ותוספת קדושה ממנו יתברך
שמו עד "לעלם" הוא עולם האצילות ומשם "לעלמי" הם ב' עולמות בריאה
יצירה, ומשם "לעלמיא" הוא עולם העשיה והם שרש הד' דרגין של האדם
שרש הנשמה והנר"ן. (נפש החיים שער א' פרק כ')
וכשמכוין האדם בקדושת מחשבתו באמירת זה השבח לעורר ולהשפיע על
ידו תוספת קדושה וברכה על שרש נשמתו, ומשם על נשמתו ורוחו ונפשו,
גורם בזה להתם ולכלה כל עון וחטא אשר חטא באיזה בחינה מאלו הג',
והיו כלא היו, וזה כל עיקר התשובה האמתית ולכן אמרו חז"ל "כל "כל
העונה 'אמן יהא שמיה רבא מבורך' בכל כחו קורעים גזר דינו, ואפילו יש
בו שמץ של עבודה זרה מוחלים לו". (נפש החיים שער א' פרק כ')
עבודת הקודש: בענין כוונת האמן בקדיש: רבנו הבן איש חי בספרו עוד יוסף
חי כתב שאם מכוין ב"אמן" של ברכות השבח "כן יהי רצון" הרי הוא
כמחרף חס ושלום אלא יכוין "אמת". והעתיק מה שכתב ה"שלמי ציבור"
בשם השל"ה דאי אפשר לשנות ולכוין אחר ברכת השבח "יהי רצון שיאמנו
דברי המשבח" דהוה לה ככופר בעיקר וכמסופק חס ושלום אם השבח הם
בו יתברך שמו.
ופסק רבנו דעל "אמן" של "יתגדל ויתקדש שמיה רבא" יכוין פרושו "אמת".
ועל "אמן" של "ויצמח פרקנה ויקרב משיחה" יכוין "כן יהי רצון" ועל
"בעגלא ובזמן קריב ואמרו אמן" יכוין פרושו "כן יהי רצון". אבל ב"אמן" של
"ויתעלה ויתהלל שמיה דקודשא בריך הוא" יכוין פרושו "אמת" וכן "דאמירן
בעלמא ואמרו אמן" יכוין פרושו "אמת". ושאר אמנים של "על ישראל"
ו"יהא שלמא" (ו"תתקבל") יכוין פרושו "כן יהי רצון". (עוד יוסף חי פ' ויחי אות
טו, טז עיין מנ"ב קכד ס"ק כה)

השאר תגובה