אין מוצרים בסל הקניות שלך

הרשמה לחדשות ועדכונים

x

ק"ש שעל המטה

יום חמישי 06 אוגוסט 2015

באמרו "והוא רחום" וכו' יכוין בי"ג תיבות שבפסוק לעורר י"ג
מדות דרחמים לרחם על הרשעים שבגיהנם שעתה מבערים בהם ב'
טיפות אש. כי הנה בפסוק זה יש בו י"ג תיבין נגד י"ג מכילן דרחמי לאכפייא
דינין וקליפין דמרכבה טמאה (עיין בא"ח פ' פקודי א').
עבודת הקודש: בקריאת שמע זו שעל המטה יכוין לתקן עון קרי ושז"ל לבטלה
שיצא ממנו בן בשוגג בין במזיד שימותו הגופים הטמאים המלבישים
לנשמות שעשקה אותם הסטרא אחרא מכח אותם טיפות שז"ל שיצאו ממנו
לבטלה ויחזרו אותם הנשמות לקדושה ויבאו בעולם הזה כשאר כל נשמות
קדושות. (בן איש חי ש"א פקודי י"ג.) ועיקר התיקון הוא שיכוין להמית ע"י הק"ש
שעל מטתו אותם הגופים של המזיקים ועי"כ יוכל האיש הזה להעלות עם
נפשו אותם הנשמות למעלה אל הקדושה לתקנם בכל לילה. וענין כוונת
מיתת הגופות הנזכרים הוא בכוונת שמות העולים כמנין וחרב פיפיות בידם.
(כה"ח סימן רל"ט אות ד' בשם שעה"כ)
עבודת הקודש: צריך שתדע שעיקר כוונה זו היא כדי לתקן ולכפר על עון
אחד חמור מאוד אשר הוא המונע עליית הנשמה בלילה לאדוניה
וע"י כוונה זו נתקן האדם מאוד מאוד ממה שחטא. ואע"פ שכבר נתבאר
תיקונו בשער השביעי הנקרא שער רוח הקודש והוא תיקון המוציא שז"ל
הנה התיקון ההוא יועיל לנקות לו עונו שלא יכנס לגהינום ושימחלו לו
עונותיו אלו. אבל עדיין צריך תיקון אחר גדול וחזק ממנו כמו שיתבאר עתה
בכוונת ק"ש זו והוא לתקן ולהחיות אותם הטיפות בעצמם, שיצאו לבטלה
ונכנסו בקליפות ולהחזירם אל הקדושה. (שעה"כ דף נו ע"ב.)

השאר תגובה